arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Barri de Ca n'Anglada

Un nou pulmó verd i una nova centralitat tant pel barri

Les estratègies d’intervenció aposten per una transfor¬mació integral i integradora d’aquesta part del barri donant resposta a les necessitats i mancances socials, culturals, econòmiques i urbanes des d’una perspectiva transversal, multiescalar i adaptada a les temporalitats.

La proposta de projecte es concep com un nou espai de centralitat i atractor per la resta del barri però també pel conjunt de Terrassa i vol donar resposta tant a les necessitats d’un espai públic de qualitat com a la rehabilitació de l’espai construït.

Ca n’Anglada és un barri viu, dinàmic i actiu amb molt de potencial, però que actualment pateix una forta manca de cohesió social que el converteix en un espai molt estigmatitzat. La realitat urbana de l’àrea nord, on es concentren els polígons d’habitatge, és caracteritza per una alta densitat i una important concentració de persones migrants. Per donar resposta a aquesta situació, l’any 2006 s’inicia un procés d’esponjament d’alguns dels blocs d’habitatge. Com a resultat, apareixen quatre places-pati. La gran majoria de les plantes baixes que donen en aquestes places són residencials. El projecte, a mode d’estudis previs, ha de definir aquests espais oberts resultants del procés d’esponjament. Així, partim d’un context d’alta complexitat social i urbana que requereix una aproximació transversal, holística i multiescalar. El repte, per tant, és com podem transformar, des de l’espai urbà, aquesta realitat complexa per millorar l’habitabilitat del barri i la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.

Estratègies d’intervenció

Després d’una diagnosi participativa, es vol donar resposta als següents objectius principals: promoure la convivència al barri, generar nous espais i nous usos per les places, dignificar els espais i cosir el barri en el seu conjunt. 

Així, el conjunt d’estratègies conformen una proposta el màxim d’integral i integradora que vol regenerar el barri de Ca n’Anglada per convertir-lo en: 

  • un barri integrador, que permeti l’expressió de les diferents identitats i cultures que l’habiten; 
  • un barri transformador, que es converteixi en un ref­erent per la ciutat; 
  • un barri acollidor, des del punt de vista espacial i sociocultural; 
  • un barri facilitador i funcional per la ciutadania; 
  • un barri atractor per la ciutat. 

Per això, el projecte s’aborda com un únic espai que esdevindrà un nou pulmó verd i una nova centralitat tant pel barri de Ca n’Anglada com per la resta de la ciutat de Terrassa, intensificant aquelles connexions més potencials a través del Carrer Jacint Elías i trencant amb les barreres de l’imaginari col·lectiu. Les estratègies, a part de l’espai públic, també consideren la necessitat d’intervenir en l’espai construït, donant resposta a les mancances de qualitat constructiva i de pobresa energètica que tenen molts d’aquests habitatges.

Definició de la proposta

Un nou espai de centralitat en plataforma única pacifica l’àmbit i reorganitza l’espai obert articulant-se amb la resta de la ciutat a través d’un nou carril bici. Les quatre places es conceben com un únic àmbit connectat a través de l’espai públic però també a través d’algunes plantes baixes reprogramades. Tant aquestes plantes baixes com els nous edificis construïts de baixa altura a l’interior de les places acullen nous usos que són els que defineixen el caràcter de cadascun dels espais: intercultural, de cures, esportiu i cultural. Mitjançant ens gestors que ja existeixen al barri i a la ciutat, aquests espais lliures es dinamitzaran, donant resposta a necessitats existents de saturació de certs equipaments del barri i activant l’espai públic. Els nous edificis també permeten redimensionar els diferents espais oberts.

Programa d’usos Àmbit 1: Plaça del Pagès. 

Espai de caràcter multicultural i dinàmic. En aquest àmbit, per les dimensions i característiques actuals de l’espai, és en el qual es planteja una major intervenció per tal de rever­tir les dinàmiques d’apropiació actu­als de l’espai públic.

1. Espai comunitari, sala polivalent de reunions i trobades que puguin utilitzar les entitats del barri. 

2. Seu d’una entitat de la ciutat que permeti atraure gent de fora del barri per augmentar la diversitat social. 

3. Equipament de promoció del cooperativisme i l’emprenedoria local vinculat al centre cívic que desenvo­lupi un programa de formació i assessorament sobre cooperativisme i economia social i solidària; i també d’inserció laboral i ocupació al barri aprofitant les intervencions urbanístiques i sobre els habitatges previstes en aquest àmbit.

4. Mercat de Ca n’Anglada, per recuperar aquest equipament desaparegut a causa de l’esponjament des d’una visió renovada i contemporània que fomenti la interculturalitat des de la gastronomia i l’alimentació. 

5. Local de dones, un espai polivalent per dones, amb sales de reunions i una sala àmplia per activitats culturals (dansa, teatre, etc.)

Programa d’usos Àmbit 2: Concòrdia.

Espai de caràcter cultural, més central i obert a l’eix Jacint Elías pro­posat com un espai atractor pel barri i per la ciutat, de manera que pugui acollir programació cultural a l’espai públic diversa. 

6. Serveis a l’habitatge, punt de serveis municipals a l’habitatge des del qual gestionar i coordinar les in­tervencions als habitatges, així com les subvencions i ajudes a la rehabilitació i a les accions que proposa el projecte.

7 i 8. Espais per joves i infants  vinculats al casal gestionat pel Grup de Colònies de Ca n’Anglada i a l’Espai Bit del Districte Jove. 

10. Coberta de Ca n’Anglada, un espai sociocultural destinat al públic juvenil i infantil. La prolongació cap a l’eix Jacint Elías podrà allotjar altres esdeveniments puntuals com mercats de i fires d’artesania o altres productes. 

Programa d’usos Àmbit 3: Constància.

Espai amb un caràcter vinculat a les cures, específicament de gent gran i dels infants d’edats més petites. Es proposa com la zona més tran­quil·la, on dur a terme activitats més contingudes vinculades al lleure.

9. Casal per la gent gran, equipament municipal destinat a les cures, tant de la gent gran com dels infants del barri més petits. Espai més estàtic i tranquil que no generi con­flictes amb els veïns i veïnes.

Altres àrees 

Els horts es proposen com a espai privatiu d’ús comu­nitari que poden ser gestionats per equipaments existents (com el centre cívic, que ja té un programa d’hort comunitari des dels Serveis Socials de l’Ajuntament). 

Programa d’usos Àmbit 4: Prudència.

Espai de caràcter esportiu, que pro­mou un esport alternatiu al futbol, en aquest cas el bàsquet. Una pèrgola al passatge sud delimita una zona on s’inclouen altres petits equipaments esportius com taules de ping-pong.

11. Pista de bàsquet oberta, per promocionar altres esports com el bàsquet (que no tendeixen a generar tants conflictes amb les plantes baixes dels habitatges com el futbol).

Lugar:
Terrassa, Vallès Occidental
Fecha:
2018
Autores:
Arqbag
Entitats Implicades:
Associació de Veïns i Veïnes, de Gent Gran, de Comerciants, ASCAAF, Ass. Cultural Musulmana, Ass. d’Afectats per l’Esponjament, Ass. Al Balsam, Escola Ramon Pont, Escola Antoni Ubach, Grup de Colònies, Espai Bit, Veïnes i veïns dels blocs de les illes afectades per l’esponjament i que reben el suport del Servei de Comunitats.

Ca n’Anglada también está en