arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Procés participatiu a Ca n’Anglada

Propostes d’intervenció en els espais lliures de l’esponjament del barri

Les estratègies d’intervenció aposten per una transfor¬mació integral i integradora d’aquesta part del barri donant resposta a les necessitats i mancances socials, culturals, econòmiques i urbanes des d’una perspectiva transversal, multiescalar i adaptada a les temporalitats.

La proposta de projecte es concep com un nou espai de centralitat i atractor per la resta del barri però també pel conjunt de Terrassa i vol donar resposta tant a les necessitats d’un espai públic de qualitat com a la rehabilitació de l’espai construït.

Ca n’Anglada és un barri viu, dinàmic i actiu amb molt de potencial, però que actualment pateix una forta manca de cohesió social que el converteix en un espai molt estigmatitzat. La realitat urbana de l’àrea nord, on es concentren els polígons d’habitatge, és caracteritza per una alta densitat i una important concentració de persones migrants. Per donar resposta a aquesta situació, l’any 2006 s’inicia un procés d’esponjament d’alguns dels blocs d’habitatge. Com a resultat, apareixen quatre places-pati. La gran majoria de les plantes baixes que donen en aquestes places són residencials.

El projecte, a mode d’estudis previs, ha de definir aquests espais oberts resultants del procés d’esponjament. Així, partim d’un context d’alta complexitat social i urbana que requereix una aproximació transversal, holística i multiescalar. El repte, per tant, és com podem transformar, des de l’espai urbà, aquesta realitat complexa per millorar l’habitabilitat del barri i la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. 

Metodologia

La metodologia comença per dues fases de diagnosi participativa amb l’objectiu d’integrar els diferents sabers i mirades del barri i de comprendre les principals necessitats i mancances socials i espacials que aquest té. Les conclusions no pretenen recollir de for­ma literal les demandes dels veïns i veïnes, sinó permetre a l’equip redac­tor determinar el caràcter de cadas­cuna de les places i del seu conjunt per donar resposta a les necessitats i mancances del barri que han aflo­rat en aquestes dues fases de diagnosi, aprofitant aquells espais o situacions d’oportunitat existents. 

Un cop desenvolupada la diagnosi, es defineix la proposta en format d’estratègies d’intervenció a 3 escales: l’escala de ciu­tat, posant en relació el barri amb la resta de Terrassa; l’escala de barri, posant en relació l’àmbit de projecte i la resta de Ca n’Anglada; i l’escala de les places, on s’aborda amb més detall la realitat social de l’àmbit afectat per l’esponjament.

Diagnosi participativa

Diagnosi prèvia: en base a converses, entrevistes i trobades amb entitats del barri i amb diversos serveis de l’Ajuntament. Les informacions recollides s’han estudiat i complementat per l’equip amb altres dades i fonts d’informació de caire més estadístic, urbanístic, tècnic i teòric. 

Diagnosi col·lectiva: en base a tallers participatius utilitzant diferents eines participatives (accions urbanes, mapa gegant-maqueta, enquestes i converses) s’ha treballat amb veïns i veïnes del barri, especialment amb els col·lectius de dones i també d’infants i joves.

Estratègies d’intervenció

Volen donar resposta als següents objectius principals: promoure la convivència al barri, generar nous espais i nous usos per les places, dignificar els espais i cosir el barri en el seu conjunt. 

Així, el conjunt d’estratègies conformen una proposta el màxim d’integral i integradora que vol regenerar el barri de Ca n’Anglada per convertir-lo en: 

  • un barri integrador, que permeti l’expressió de les diferents identitats i cultures que l’habiten; 
  • un barri transformador, que es converteixi en un ref­erent per la ciutat; 
  • un barri acollidor, des del punt de vista espacial i sociocultural; 
  • un barri facilitador i funcional per la ciutadania; 
  • un barri atractor per la ciutat. 

Per això, el projecte s’aborda com un únic espai que esdevindrà un nou pulmó verd i una nova centralitat tant pel barri de Ca n’Anglada com per la resta de la ciutat de Terrassa, intensificant aquelles connexions més potencials a través del Carrer Jacint Elías i trencant amb les barreres de l’imaginari col·lectiu. Les estratègies, a part de l’espai públic, també consideren la necessitat d’intervenir en l’espai construït, donant resposta a les mancances de qualitat constructiva i de pobresa energètica que tenen molts d’aquests habitatges.

Lloc:
Terrassa
Data:
Juliol-Desembre 2018
Autors:
Arqbag
Client:
Ajuntament de Terrassa
Promou:
Ajuntament de Terrassa
Entitats implicades:
Associació de Veïns i Veïnes, de Gent Gran, de Comerciants, ASCAAF, Ass. Cultural Musulmana, Ass. d’Afectats per l’Esponjament, Ass. Al Balsam, Escola Ramon Pont, Escola Antoni Ubach, Grup de Colònies, Espai Bit, Veïnes i veïns dels blocs de les illes afectades per l’esponjament i que reben el suport del Servei de Comunitats.
Col·laboradores:
Marta Carrasco, Gerard Colomé

Procés participatiu a Ca n’Anglada també és a