arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Casa unifamiliar de fusta

El projecte es planteja com una caixa de fusta recolzada sobre un sòcol de formigó, el qual alberga el programa d’aparcament i les instal.lacions de l’habitatge. El disseny planteja un estudi i optimització del sistema constructiu, la fusta contralaminada. S’estudia l’estructura de fusta envers a les sobrecàrregues d’ús, la reacció en cas d’incendi, i el comportament higrotèrmic; ajustant el gruix i direcció de les lames de fusta que conformen els panells de parets i sostre.


Ens trobem amb una parcel.la de topografia lleu, amb poc pendent, resolta amb una sèrie de petits murets que van formant petites terrasses d’hort. A la franja sud, un arbre singular que cal conservar, el caqui. És un espai on els nets passen moltes hores jugant, corrent, i sobretot refrescant-se a la piscina.

Ens demanen una casa que doni resposta a un programa familiar molt flexible. La casa ha de ser la llar de la parella, albergar ocasionalment algun fill o amic, i sobretot disposar d’espai per les estades dels nets de la família. Per altra banda també es demana un espai d’aparcament. La premissa de partida és treballar amb materials de baix impacte ambiental, un sistema constructiu de ràpida execució, i un nivell d’eficiència i autoproducció energètica elevat.

Els paràmetres normatius són bastant restrictius, permetent només una ocupació de la parcel.la d’uns 55m2 en planta i una alçada màxima de PB+2. Això motiva una estructura habitativa compacte, on les circulacions es resolen a través dels mateixos espais. El projecte es planteja com una caixa de fusta recolzada sobre un sòcol de formigó, el qual alberga el programa d’aparcament i les instal.lacions de l’habitatge.

El disseny planteja un estudi i optimització del sistema constructiu, la fusta contralaminada. S’estudia l’estructura de fusta envers a les sobrecàrregues d’ús, la reacció en cas d’incendi, i el comportament higrotèrmic; ajustant el gruix i direcció de les lames de fusta que conformen els panells de parets i sostre. L’objectiu és reduir al mínim la secció i nº de lames de murs i sostres, utilitzar els amples de fabricació Standard, treure el màxim partit a les capacitats portants dels panells de fusta, i no generar cap retall residual

L’estructura planteja dues franges de càrrega vertical. La primera és una franja gruixuda equipada amb banys, cuina, i escala. La segona es resol amb el propi mur de tancament. Cadascuna d’aquestes franges és autoestable com a element. Mitjançant “els plecs” dels murs s’aconsegueix la suficient rigidesa i estabilitat que l’estructura requereix. L’espai de separació entre aquestes dues franges es cobreix mitjançant un panell de fusta birecolzat, aconseguint un espai diàfan. Queda delimitada una estructura de 2×3 quadrants, apropiable segons l’ús que es requereixi.

L’envoltant de la casa es resolt mitjançant un “abric” d’aïllament tèrmic de suro, garantint la transpirabilitat de les parets. Les finestres de fusta resolen l’espai de separació que queda entre els panells verticals de murs. Es preveu un sistema motoritzat de cortines exteriors per a protegir del sobreescalfament, i permetre alhora regular la privacitat exterior.

Lloc:
Cerdanyola del Vallès, Vallès Oriental
Data:
2019-20
M2:
165
Autors:
Arqbag
Client:
Privat