arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Procés participatiu a Tiana

Pla d'equipaments per al municipi

El pla vol ser un instrument per la planificació estratègica del municipi que vagi més enllà d’inventariar els equipaments i identificar-ne les necessitats, incorporant una mirada integradora, multiescalar i transversal. Una diagnosi ha de permetre, en una segona fase de concreció d’estratègies, potenciar i reequilibrar el territori, entenent i promovent el valor del municipi de Tiana com a equipament en el seu context territorial.

Es proposa desenvolupar aquest Pla d’Equipaments en dues fases. La primera és la fase d’anàlisi i diagnosi. A la segona fase és on es suggeriran les estratègies i directrius pels equipaments per tal de dimensionar-los garantint el compliment de les necessitats del municipi i a implementar durant els anys vinents. 

Aquestes estratègies hauran d’incorporar una visió multiescalar i temporal, preveient que hi haurà actuacions a fer a curt termini, d’altres a mig i d’altres de més abast amb una visió a llarg termini i que hauran de transcendir l’àmbit propi de l’edifici de l’equipament en si, abordant altres qüestions relacionades amb la mobilitat, la complementarietat territorial o l’equitat i cohesió social, entre d’altres. ​ 

Així doncs, més que Tiana tingui diferents equipaments, la hipòtesi d’aquest treball és que l’equipament és Tiana. 

L’objecte d’aquesta primera fase de diagnosi és la d’elaborar una anàlisi i diagnosi complets per obtenir una visió tan àmplia com sigui possible de l’estat actual dels equipaments del municipi. Per aconseguir-ho, s’ha implementat una metodologia participativa per tal d’incorporar el màxim de visions i pluralitats a l’hora de definir les demandes i identificar les necessitats en matèria d’equipaments del municipi.

Lloc:
Tiana, Maresme
Data:
2020-21
Autors:
Arqbag
Client:
Ajuntament de Tiana