arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Rehabilitació d'un edifici patrimonial del s.XV

Cal Fuster

Afrontem el projecte des d’una mirada absolutament arqueològica i de posada en valor de tots i cadascun dels elements que conformen la preexistència. Proposem l’addició d’un sistema estructural mínim i senzill que supleixi les carències que presenta l’edifici existent, per tal d’allargar-ne la vida útil com a habitatge unifamiliar. Aquest sistema dona resposta tant des de l’eficiència material com des de l’eficiència programàtica.

L’edifici original data de finals del s.XV i està situat a la plaça fortificada que va ser l’origen de la població. Posteriorment és va realitzar el passatge a través de l’edifici que connecta la plaça amb el carrer superior. L’edifici existent té un valor patrimonial molt singular, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). 

El projecte consisteix en una caixa de formigó armat alleugerida que recolza directament sobre els murs de càrrega de pedra de la planta soterrani, evitant així realitzar una nova fonamentació. Aquest nervis de formigó armat, a banda de definir els diferents espais, lliguen les 4 façanes existents des de l’interior de manera que absorbeixen els desploms existents, reduint el vinclament dels murs fixar-los des del seu punt mig. Amb les façanes subjectes per aquesta caixa aconseguim que els murs existents tornin a treballar estructuralment, suportant també el pes de la nova coberta.

Per reduir al màxim el formigó armat de la caixa alleugerim els forjats creant un sistema de forjats mixtes de fusta massissa amb pantalles i jàsseres de formigó armat, construïts directament a obra. La fusta estructural d’aquest forjat funciona a la vegada com a encofrat perdut de les jàsseres i acabat interior vist. Amb el mateix criteri de reducció de càrregues, la coberta es planteja amb estructura de fusta, recolzada sobre els murs existents.

Programa

La matriu estructural de reforç de l’edifici existent articula la disposició del programa a través dels espais-estructura. 

Energia 

Respectem tant les obertures com la composició original de les façanes entenent que l’element d’oportunitat per a captar, il·luminar i ventilar és la nova coberta. Un dels 6 quadrants de la matriu estructural queda buit, generant un pati vertical de tres alçades. Aquest pati permet l’accés als tres nivells de l’habitatge, la il·luminació de tots els espais interiors, i la ventilació natural de la planta soterrani, que presenta patologies derivades de la humitat del terreny. Aquest patí és alhora un element bioclimàtic; a l’hivern ens tanquem i n’aprofitem la il·luminació, mentre que a l’estiu ens hi obrim per aprofitar l’aire fresc de la planta soterrani. 

Patrimoni

Les pantalles i jàsseres de formigó armat subjecten les façanes de l’edifici patrimonial des del seu interior, sense necessitat d’intervenir per la cara exterior. La restauració dels murs de pedra originals es realitza amb morter de calç i una barreja d’àrids amb colors específics de la zona, provinents de dues canteres locals.

Lloc:
Santa Maria de Meià, La Noguera
Data:
2020
M2:
394
Autors:
Arqbag
Client:
Privat