arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Rehabilitació d'una casa unifamiliar

de principis de segle XX

El projecte planteja la rehabilitació integral d’un habitatge unifamiliar. Els propietaris volen disposar de grans espais diàfans no definits, tant en planta baixa com en planta sotacobert. En aquest sentit es planteja una infraestructura central d’instal.lacions i circulació, sent mòbils i intercanviables la resta de mobiliari de la casa.

Mitjançant una peça central, que conté el bany i l’escala, es reorganitza l’espai entre els dos nivells existents. Al voltant d’aquesta peça es despleguen els diferents usos; cuina, sala, habitacions o estudi.

L’estructura original de la casa està resolta amb murs de càrrega de maó (de 14 cm de gruix), que no disposen de murs interiors de trava. La coberta existent està resolta amb uns cavalls de fusta en mal estat de conservació, que recolzen directament sobre els maons de les darreres filades dels murs. 

Per tal de minimitzar el risc de descalçament de la fonamentació existent es planteja una fonamentació puntual, mitjançant 5 pòrtics metàl.lics. Aquests pòrtics es connecten al mur de fàbrica existent, per tal de millorar-ne el seu comportament. La nova estructura de coberta es resol amb uns cavalls de fusta sense tirants, fixats a la biga perimetral de fusta. 

El forjat intermedi es resol amb bigues laminades de roure, així com els cavalls de coberta. El nucli de banys i escala es treballa amb tauler de fusta contraxapat de roure. Les finestres s’han fabricat a mida amb perfil laminat de fusta de castanyer. 

Per tal de reduir la demanda energètica s’ha executat un aïllament tèrmic exterior mitjançant un sistema SATE. La casa disposa d’un terra radiant, abastit per una aerotermia. L’estufa de llenya representa un complement durant l’època de fred. 

Lloc:
Àrea Metropolitana, Barcelona
Data:
2023
M2:
186
Autors:
Arqbag
Client:
Privat
Col·laboradores:
BBG, Estructures i Rehabilitació