arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Rehabilitació i reprogramació de la nau de Teixidors

Nova seu de la cooperatiga "Teixidors"

A més de reajustar i potenciar els processos de fabricació del taller, el projecte per a la nova seu de Teixidors representa la oportunitat de redefinir el concepte de turisme industrial, promovent els valors socials, pedagògics i culturals de la cooperativa.

El condicionament Terrassenc
Amb la intenció de recuperar i reprogramar part del patrimoni industrial existent a Terrassa, es proposa que el Condicionament Terrassenc incorpori, a més d’altres entitats, la nova seu de l’empresa cooperativa Teixidors.

L’edifici modernista, projectat per l’arquitecte Lluís Muncunill el 1916, va ser concebut originàriament per a desenvolupar-hi una activitat de tipus tèxtil. La construcció està formada per una sèrie de naus que han patit diferents modificacions i ampliacions al llarg dels anys. Es tracta d’una estructura formada per murs gruixuts de pedra, la llum dels quals es cobreix mitjançant unes encavallades de fusta.

L’àmbit sobre el qual s’intervé està compost per dos cossos. En primer lloc, existeix un cos noble d’alt valor patrimonial que fa façana als dos vials principals, que contenia l’activitat d’oficina en planta baixa. En la planta primera trobem l’habitatge de l’antic propietari. L’altre cos està format per un seguit de naus diàfanes de gran altura, on es desenvolupava l’activitat industrial de taller. Algunes d’aquestes naus disposen també d’una planta soterrània.

Cooperativa Teixidors
Teixidors produeix teixits diversos a partir de telers manuals i feina feta mà. Es tracta d’un projecte que gira entorn de la laborteràpia com a element normalitzador i integrador per a persones amb discapacitats psíquiques i dificultats d’aprenentatge. Els productes estan elaborats amb material de primera qualitat: llana, lli, cachemir, seda o cotó, que es tracten amb tints naturals.

Per a Teixidors, la possibilitat de traslladar l’activitat a aquesta nova seu representa una oportunitat per a repensar, adaptar, i potenciar les diferents línies de valor i producció de la cooperativa.

En aquest sentit, s’ha realitzat una anàlisi i aproximació rigorosa de la seu actual estudiant els diferents nivells:

– Productiu: s’han representat els fluxos i circulacions del producte, així com els espais necessaris a incorporar en la nova seu.
– Físic: s’ha fet un aixecament de tots els espais de treball, despatx i mobiliari actual (telers, taules de trepàs, radis de gir carros, etc).
– Energètic: s’ha monitorat i mesurat les condicions de confort dels diferents espais, a nivell tèrmic, de qualitat de l’aire, i qualitat lumínica.
– Social: s’han estudiat les diferents dinàmiques d’interacció entre els diferents equips de treball.
– Espacial: es contemplen les noves demandes d’espai

A partir d’aquesta anàlisi de funcionament actual s’optimitzen els espais ocupats, reduint fins a un 40% els m2 d’ocupació. La proposta dona valor al cos industrial per davant del cos patrimonial, reduint el cost de la intervenció.

Les diferents estratègies adoptades pretenen millorar el funcionament de l’empresa i augmentar la seva productivitat, potenciant els valors de la cooperativa així com de la marca Teixidors.

Es proposa la reorganització de tota la cadena de producció, passant d’un circuit lineal a un circuit circular, agrupant tots els espais d’emmagatzematge mitjançant els dos muntacàrregues que comuniquen el soterrani amb la planta baixa. D’aquesta manera el soterrani es converteix en un gran espai d’emmagatzematge per l’entrada i sortida de tot el material, disposant d’un accés directe i independent des del carrer, i afavorint una potencial ampliació futura.

Es planteja la inserció de la seu de teixidors dins del conjunt del condicionament terrassenc com una entitat més. Establint noves relacions de connectivitat amb la resta d’entitats i agrupacions existents. La nova distribució facilita la relació entre els departaments de disseny i els espais de producció, posant en valor l’espai de showroom com a laboratori d’experimentació i innovació.

Es volen potenciar les visites obertes a la fàbrica (turisme industrial): escoles, grups, etc. Aquestes activitats de difusió no alteren l’activitat productiva diària, de manera que es pugui contemplar el treball manual.

Condicions de treball
L’espai dels telers representa l’epicentre de la proposta, situat en un dels espais més emblemàtics de la nau. Els lluernaris col·locats a la nova coberta garanteixen una elevada il·luminació natural, que garanteix un treball manual amb unes condicions de confort òptimes.

Es preveuen espais d’interacció entre els diferents departaments, per tal de reforçar la cohesió de tots els equips de treball durant els moments de pausa o reunió.

Referent a escala sostenible
En l’àmbit energètic es planteja una sectorització del programa, acompanyat d’una estratègia de gradació del confort tèrmic. Els despatxos queden agrupats a la nau II en espais de petita dimensió que es posen a règim ràpidament, i representen els espais amb major demanda de confort. Els espais de treball manual es situen a les sales més voluminoses, ja que són activitats amb menys requisits de confort. Les zones d’emmagatzematge no es climatitzen.

Per a realitzar les diferents intervencions del projecte (mòdul showroom, vestidors, sectoritzacions, etc) s’ha escollit la fusta com a material estratègic, estenent el discurs ambiental de Teixidors a la lògica constructiva. El sistema de calefacció i aigua calenta funcionarà amb una caldera de biomassa, subministrant tota l’energia necessària mitjançant una font renovable. L’aigua pluvial recollida a través de la coberta de l’edifici es reutilitza en els processos de rentat del teixit per tal de minimitzar el consum d’aigua.

En definitiva, la proposta pretén revalorar la condició patrimonial de l’edifici existent i esdevenir un referent en sostenibilitat a partir de l’optimització dels recursos existents, els graus de confort, l’impacte ambiental, i el tancament de cicles dels materials i l’energia.

Lloc:
Terrassa, Vallès Occidental
Data:
2015
M2:
2500
Autors:
Arqbag
Client:
Teixidors sccl
Col·laboradores:
Coque Claret, Dani Calatayud, Mariona Alcarzaz, Andrei Mihalache, BBG estructures, recerca i rehabilitació