arqbag. Cooperativa d'arquietctura

Hort Serreta

Projecte d'aprofitament d'aigua

El projecte pretén aprofitar al màxim les infraestructures i edificacions existents per recuperar i emmagatzemar les aigües de pluja per augmentar l’autosuficiència de l’hort de la Serreta.

L’hort de la serreta és un hort ecològic situat al barri de La Floresta (Sant Cugat del Vallès) a la vora del parc natural de Collserola. Aquesta horta ecològica permet recollir hortalisses de km 0 i ofereix diferents tallers teòric-pràctics d’horta ecològica i activitats infantils.

El Jardí de la Serreta formen part d’un conjunt d’edificacions industrials, on actualment estan ocupades per diferents artistes i artesans. Aquestes edificacions de planta rectangular i coberta inclinada a dues aigües ocupen una totalitat de 520 m².

Projecte
Les edificacions del conjunt suposen una oportunitat d’infraestructura per a la recollida d’aigües de pluja per al seu posterior emmagatzematge. Actualment, les aigües de la coberta s’aboquen directament al torrent adjacent que dona al parc natural.
Aquest emmagatzematge ens permet augmentar l’autosuficiència de l’hort (Jardins de la Serreta) en períodes de sequera i a la vegada fomentar una gestió responsable dels recursos naturals disponibles.

Fase 1
En fase de reconeixement sobre el terreny es valida que la nau gran ja disposa de canaleres i es descobreix que aquestes aboquen directament l’aigua al barranc contigu a la parcel·la. Es planteja en una primera fase connectar aquesta canalització existent amb el pou inferior perquè aquest és el que té menys pèrdues. A partir d’aquest pou, es reparteix l’aigua pels dipòsits i pous de la parcel·la amb el circuit de bombejat existent.


En aquesta primera fase no hem d’incorporar cap dipòsit d’emmagatzematge, ja que aprofitem els tres pous existents i fem que funcioni amb la seva màxima capacitat d’acumulació d’aigua.

Fase 2
En la fase dos es pretén recollir totes les aigües de pluja de les cobertes dels edificis adjacents. Això implica incorporar un sistema d’emmagatzematge complementari per reforçar la capacitat d’acumulació d’aigua dels pous existents.


La quantitat d’aigua acumulada permet dotar de total autosuficiència en consum d’aigua pel rec de l’horta ecològica. Això, reforça els valors d’ecologia i gestió responsable dels recursos del projecte dels Jardins de la Serreta.

Location:
Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental
Year:
2015
Authors:
Arqbag
Client:
Privat